120+ shkolla
800+ nxënës
950+ pajisje
20+ komuna

Në shkurt të vitit 2018, BONEVET ka lancuar platformën Kosova Makers League e cila është gara e parë teknologjike për shkollat fillore dhe të mesme. Qëllimi i kësaj platforme është të rrisë entuziazmin e nxënësve që të mësojnë rreth Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës si dhe të krijojë një ambient pozitiv të mësimit.

PROJEKTET

KML OPEN

KML Open është garë robatike e cila synon të krijojë një ambient inovacioni dhe kreativiteti për fëmijët dhe mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë.

#

SFIDA KREATIVE

KML Sfida Kreative është garë e dizajnuar për shkolla të mesme. Nxënësit do të hartojnë dhe do të bëjnë prototipe të zgjidhjeve për problemet e përditshme duke kombinuar forma të ndryshme inovative dhe teknologjike.

QYTETARI DIGJITAL

Qytetari Digjital ka për synim të rrisë kompetencat dhe njohuritë digjitale të shoqerisë përmes bibliotekave publike, duke i fuqizuar ato që të bëhen qendra digjitale të inovacionit. #

APLIKACIONI

Aplikacioni për regjishtrim në Garën e Robotikës - KML OPEN 2020-21

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kerkuara më poshtë.

Page 1 of 4

MENTORI/PERSONI PËRGJEGJËS

Personi përgjegjës mund të jetë mësues/e, arsimtarë, zyrtarë shkollor, prind apo vullnetarë që shpreh interesim dhe vullnet për të marrë pjesë në ligë në marrëveshje me shkollën.

Ju lusim që këtu të shkruani të dhënat e mentorit kryesor i cili do të shërbej si person kontakti. Nëse institucioni i juaj do të ketë asistentë të mentorit/es, shkruani atë më vonë në aplikacion.

Relacioni i juaj formal me shkollen ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit ose linjës fikse.

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lusim të shkruani emrin zyrtar. Për shkolla shkruani: SHFMU xxxx, per organizata jo-qeveritare: OJQ xxxx, etj.

Ju lusim të shënoni emrin e komunës ku gjendet shkolla apo institucioni.

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni (shkruani emrin e qytetit ose fshatit).

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni.

Të dhënat e drejtores/it të shkollës:

Ju lutem shkruani nje asistent/e të mentorit/es që do të ju asistojë gjatë garës.

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

PARTNER THEMELUES

PARTNER TË ARTË