Kosova Makers League fillon implementimin e projektit Sfida Kreative – Breathe Data

GARA E TEKNOLOGJISË
SFIDA KREATIVE – BREATH DATA

SFIDA KREATIVE – BREATH DATA është një projekt i dizajnuar për nxënësit e shkollave të mesme. Ky projekt është një kombinim i edukimit, teknologjisë dhe ngritjes së vetëdijësimit mbi cilësinë e ajrit në vend.

Qëllimi i kësaj gare është që të krijojë një atmosferë të shëndetëshme, ku të rinjtë do të mësojnë rreth teknologjisë dhe duke përdorur pajisjet teknologjike, në mënyrë kreative do të japin propozime mbi përmirësimin e cilësisë së ajrit në Kosovë dhe do të rrisin vetëdijën e qytetarëve në komunitet e tyre.

Përgjatë një viti në SFIDËN KREATIVE-BREATHE DATA, nxënësit do të hulumtojnë, mbledhin të dhëna dhe analizojnë ato mbi temën e cilësisë së ajrit në vend.

Duke përdorur pajisjet teknologjike si Arduino Kit dhe IoT Kit, nxënësit do të ndërtojnë stacionet për monitorimin e cilësisë së ajrit në komunat e tyre.

Zgjidhja përfundimtare e këtij projekti rezulton me gjenerimin e një platforme online e cila do të ofrojë të dhëna nga të gjithë stacionet e ndërtuara (më shumë se 40 stacione) duke i përkthyer ato në një verzion edukativ të thjeshtë, të kuptuar nga e gjithë masa. Shtrirja e kësaj platforme do të rezultojë në gjenerimin e të dhëna informative mbi situatën e cilësisë së ajrit dhe masave parandaluese/ndërhyrjeve që qytetarët dhe institucionet relevante në Kosovë duhet të ndërmarrin.

Ky projekt përfshinë 44 shkolla të mesme, dhe rreth 50 ekipe nga 22 komuna të Kosovës. Përderisa përbërja e një ekipi konsiston në një mësimdhënës + 4 nxënës, përmes këtij projekti parashihet të përfitojnë rreth 250 nxënës, 60 mësimdhënës të shkollave të mesme dhe tërë komuniteti në këto komuna.