Aplikacioni për regjishtrim në Garën e Robotikës - KML OPEN 2020-21

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kerkuara më poshtë.

Page 1 of 4

MENTORI/PERSONI PËRGJEGJËS

Personi përgjegjës mund të jetë mësues/e, arsimtarë, zyrtarë shkollor, prind apo vullnetarë që shpreh interesim dhe vullnet për të marrë pjesë në ligë në marrëveshje me shkollën.

Ju lusim që këtu të shkruani të dhënat e mentorit kryesor i cili do të shërbej si person kontakti. Nëse institucioni i juaj do të ketë asistentë të mentorit/es, shkruani atë më vonë në aplikacion.

Relacioni i juaj formal me shkollen ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit ose linjës fikse.

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lusim të shkruani emrin zyrtar. Për shkolla shkruani: SHFMU xxxx, per organizata jo-qeveritare: OJQ xxxx, etj.

Ju lusim të shënoni emrin e komunës ku gjendet shkolla apo institucioni.

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni (shkruani emrin e qytetit ose fshatit).

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni.

Të dhënat e drejtores/it të shkollës:

Ju lutem shkruani nje asistent/e të mentorit/es që do të ju asistojë gjatë garës.