Më poshtë gjeni videot me punimet e fëmijëve nga KML Scratch Explorers

KML Scratch Explorers është krijuar për të bashkuar komunitetin e fëmijëve/nxënësve të ekipeve pjesëmarrëse nga Gara e Robotikës (KML OPEN) në aktivitete edukative dhe argëtuese të cilat do të realizohen online. Fëmijët inkurajohen të imagjinojnë storie të ndryshme, të krijojnë projketet e tyre dhe ti ndajnë ato me shokë dhe shoqe. Duke koduar me Sratch, fëmijët do të programojnë animacione dhe lojëra të ndryshme gjatë 4 javëve të muajit maj, në temat javore: Udhëtimi në hapësirë, Roboti im imagjinar, Mbrotja e ambientit dhe Filmi im i preferuar.