KML OPEN (GARA E ROBOTIKËS) PO VAZHDON ME KML SCRATCH EXPLORERS, AKTIVITETE EDUKATIVE DHE ARGËTUESE TË CILAT DO TË REALIZOHEN ONLINE PËR FËMIJËT PËRMES KODIMIT ME SCRATCH

KML Scratch Explorers është krijuar për të bashkuar komunitetin e fëmijëve/nxënësve të ekipeve pjesëmarrëse nga Gara e Robotikës (KML OPEN) në aktivitete edukative dhe argëtuese të cilat do të realizohen online.

Duke koduar me Sratch, fëmijët mund të programojnë storie, animacione dhe lojëra të ndryshme. Andaj, përmes KML Scratch Explorers fëmijët do të imagjinojnë, të mendojnë në mënyrë kreative dhe të krijojnë projektet e tyre.

Gjatë muajit maj, stafi i KML do të ndajë një seri të temave javore të cilat zgjojnë kurreshtjen, zhvillojnë interesa dhe shkathtësi të ndryshme tek fëmijët.

Temat e paracaktuara përgjatë muajit maj, të cilat do të publikohen të hënave të çdo jave dhe për të cilat fëmijët ftohen të zhvillojnë projektet e tyre janë:

4 – 8 Maj: Udhëtimi në hapësirë;

11 – 15 Maj: Roboti im imagjinar;

18 – 22 Maj: Mbrojtja e ambientit;

25 – 29 Maj: Filmi im i preferuar.

Në fund të çdo jave, në faqen tonë zyrtare të KOSOVA MAKERS LEAGUE do të zhvillohet një koleksion i projekteve të bazuara në temën e caktuar, ku fëmijët përveqse ndajnë projektet e tyre me ne, ata do të kenë mundësi të shohin projektet dhe të mësojnë nga shokët/shoqet e tyre.

KML falënderon mentorët e ekipeve dhe prindërit e fëmijëve të cilët në mënyrë aktive kontribuojnë duke mbështetur fëmijët dhe duke `iu ofruar atyre në vazhdimësi mundësi për edukim, socializim dhe lojë.

KML OPEN (Takmičenje iz robotike) nastavlja sa KML Scratch Ekplorers-om, obrazovnim i zabavnim aktivnostima koje će realizovati online za decu putem kodiranja sa Scratch

KML Scratch Ekplorers je stvoren da ujedini zajednicu dece/studenata, timova koji učestvuju u takmičenju iz robotike (KML OPEN) u obrazovnim i zabavnim aktivnostima koje će se realizovati online 

Kodiranjem Sratch-a deca mogu programirati priče, animacije i razne igre. Dakle, putem KML Scratch Ekplorers deca će moći da zamišljaju, kreativno razmišljaju i stvaraju sopstvene projekte.

Tokom maja, osoblje KML-a će deliti niz nedeljnih tema koje pobuđuju interesovanje, razvijaju različite interese i veštine kod dece.

Teme postavljene za maj, koje će se objavljivati svakog ponedeljka, a za koje su deca pozvana da razvijaju svoje projekte su:

4 – 8 Maj: Svemirsko putovanje;

11 – 15 Maj: Moj zamišljeni robot;

18 – 22 Maj: Zaštita životne sredine;

25 – 29 Maj: Moj omiljeni film.

Na kraju svake nedelje, na našoj zvaničnoj web stranici KOSOVA MAKERS LEAGUE biće obavljena  kolekcija projekata zasnovanih na određenoj temi, gde će deca pored deljenja njihovih  projekata sa nama imati priliku da vide projekte i uče od njihovih drugova/drugarica.

KML zahvaljuje mentorima timovima i roditeljima dece koji aktivno doprinose podržavajući decu i neprestano im pružajući  mogućnost obrazovanja, socijalizacije i igre.

KML OPEN (The Robotics Competition) presents KML Scratch Explorers, an educational and entertainment activity which will be realized online for children through Scratch coding.

KML Scratch Explorers was created to unite the community of children / students of the participating teams of the Robotics Competition (KML OPEN) in educational and entertainment activities which will be realized online.

By coding with Scratch, children can program stories, animations, and various games. Therefore, through KML Scratch Explorers children will be able to imagine, think creatively and create their own projects.

During May, the KML staff will share a series of weekly topics that stimulate interest, develop different interests and skills in children.

Topics set for May, which will be published every Monday, and for which children are invited to develop their projects are:

May 4 – 8: Space travel;

May 11-15: My imaginary robot;

May 18 – 22: Environmental protection;

May 25 – 29: My favorite movie.

At the end of each week, on our official website of KOSOVA MAKERS LEAGUE there will be a collection of projects based on their topics, where children in addition to sharing their projects with us, have the opportunity to see the projects and learn from their friends.

KML would like to thank the team mentors and the parents who have actively contributed by supporting the children and by continuously offering them opportunities for education, socialization and play.